LỄ KÍ KẾT HỢP NHẤT NHÀ MÁY PH.PHARCO USA VÀ VIỆN KHOA HỌC ỨNG DỤNG Y DƯỢC PHƯƠNG ĐÔNG

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/V_fTAR0kOEI?si=DaAnycKrec9IWD5k” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” allowfullscreen></iframe>